Syýasat cookie

Hyzmatlarymyz bilen üpjün etmek we müşderi enjamynyň sahypamyz bilen özara täsiriniň hilini ýokarlandyrmak üçin sahypadaky dürli cookileri ulanýarys. Şu syýasat, ulanýan cookileriň derejelerini, maksadyny we sazlamalaryňyzy nädip üýtgedip boljakdygyny düşündirýär.

 

Cookie faýllar näme?

Cookie faýllar – bu brauzer tarapyndan kompýuteriň ýa-da ykjam enjamyň, planşet, jübi telefony we ş.m. saklaýjy serişdäniň ýadynda saklanýan ownuk maglumatlar bölekleridir. Her gezek sahypamyzy täzeden gözden geçireniňizde, brauzeriňiz bize bu maglumatlary iberýär. Bu bölekleri alanymyzdan soň, interfeýsi siziň gyzyklanmalaryňyza we islegleriňize laýyklaşdyryp ýa-da hyzmatlarymyzy ulanmak üçin hasabyňyza girmek prosesini aňsatlaşdyryp bileris.

 

Nähili cookileri biz ulanýarys?

Ulanylýan cookiler, sahypa täzeden girýänleri tanamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin her gezek şol bir maglumatlary girizmeli bolmaýarlar. Bu faýllar, sahypa girýänleriň traffigini yzarlamaga hem hyzmat edýär, bu sahypanyň tejribesini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Sahypamyzda ulanýan gutapjyklarymyzyň käbir görnüşleri aşakda beýan edilýär.

 

Cookileriň esasy faýllary

Cookileriň esasy faýllary ulanyjylara sahypamyzyň üsti bilen talap edilýän hyzmatlary bermäge kömek ediň. Şu cookie faýllary bolmasa bu mümkin bolmazdy.

Mysal üçin, esasy faýl cookiler indikilere mümkinçilik döredýär:

  • sahypada görmek ýa-da gizlemek isleýän zatlaryňyzy dolandyrmak we bu sazlamalary ýatda saklamak;
  • hasabyňyz baradaky maglumatlary täzeden girizmezden sahypamyzyň howpsuz ýerlerine girmäge mümkinçilik berýär;
  • şol bir sessiýanyň içinde sahypa gaýdyp baranyňyzda öňki hereketleriňizi ýada salyň (mysal üçin, onlaýn formalary doldurmak).

 

Cookie funksional faýllar

Möhüm däl, ýöne web sahypamyzda peýdaly işlemegi üpjün edýän Cookie funksional faýllary ulanýarys.

Mysal üçin, Cookie funksional faýllar indikilere mümkinçilik döredýär:

  • Sahypamyza öňki girişlerden, meselem, ýurt ýa-da dil, gyzyklanmalaryňyzy we ileri tutulýan interfeýs dizaýnyny (gurluşy, şrift ölçegi, reňkler we ş.m.) ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin täzeden girmeli bolmaz;
  • sahypamyzdaky soraglaryň jogaplaryny ýadyňyzda saklaň (mysal üçin, müşderi hyzmatynyň hili barada gözleg geçirmäge taýynmy), her gezek olardan soramazlyk üçin;
  • onlaýn wideo görmek ýa-da blogda teswir bermek ýaly goşmaça hyzmatlary üpjün etmek üçin maglumat beriň.

 

Üçünji taraplaryň cookie faýllary

Sahypamyzy ulanmagyňyz, sahypamyz tarapyndan dolandyrylmaýan käbir cookie faýllary saklanmagyna sebäp bolup biler. Bu girýän sahypaňyz üçünji tarap sahypalaryndan mazmun görkezilende ýüze çykýar. Şonda degişli üçünji tarap cookie faýllary alarsyňyz. Eger-de, siz öz şahsy belgiňize girmeseňiz, şahsy maglumatlaryňyz bu cookie faýllary saklamaz.

Üçünji taraplRYŇ cookie faýllary aşakdaky hyzmatlardan alyp bilersiňiz: Vkontakte, Facebook, Yandex ýa-da Twitter.

Saýt şeýle cookie faýllary saklanmagyna we olara girmegine gözegçilik etmeýär. Bu hyzmatlaryň cookie faýllary nähili ulanýandygyny bilmek üçin olaryň gizlinligi we cookie syýasatlaryna ýüz tutuň.

 

Сookie faýllary üçin sazlanmalary üýtgetmek

Brauzerleriň ählisidiýen ýaly ammarda ýerleşýän cookie faýllary aýyrmaga, döredilmeginiň öňüni almaga ýa-da saklamazdan ozal ulanyja habar bermäge mümkinçilik berýär.

 

Сookie faýllary öçürilende näme bolup geçýär?

Сookie faýllary tygşytlamak ýa-da aýyrmak gadagan edilen halatynda, ulanyjynyň sazlamalary we islegleri bilen işlemek ukyby, şeýle hem şahsy interfeýsi sazlamak ukyby ep-esli çäklendirilip bilner.

Sazlamalary nädip üýtgetmelidigini öwreniň: