WebMoney ulgamy hakynda

WebMoney Transfer — bu torda hasabat geçirmek üçin halkara ulgam we söwdany amala aşyrmak üçin gurşaw bolup durýar, 1998 ýylda döredildi. Şol wagtdan bäri ulgama dünýä boýunça 30 milliondan gowrak adam goşuldy.

WebMoneý ulgamynda, hasabat geçirmek, hasap serişdeleri alyş-çalyş etmek, maliýäni dolandyrmak , jedelleri çözmek we howpsyz şertnamalaty baglanyşmak üçin Hyzmatlary nazara tutuldy.

Ulgamdaky ähli geçirişler basym we yzyna gaýtargysyz bolup durýar.

WebMoneý tilsimaty bütewi interfeýs Ulgamynyň ähli gatnaşyjylaryna, Garantlaryň-ýöriteleşdirilen kompaniýalarynda goralýan, öz gymmatlyklaryny eýeçilik hukuklaryny gös-göni dolandyrmaga ygtyýar bermek bilen döredilen.

Ulgamyň gatnaşyjylary islendik Garantda gapjyklaryny açmaga mümkinçilik berýär, WMID-de hasaba alnan belgili ulanyjylar, amatly bolar ýaly, bir ulanyjynyň gapjygy saklawhana (keeper) birikdirilen. Gymmatlyklara eýeçilik hukuklarynyň ölçeg birligi WebMoneý (WM) titul nyşany bolup durýar.

Ulgamyň gatnaşyjylary bilen özara baglanyşmak üçin, her gatnaşyjy öz şahsyýeti barada gerekli maglumatlary berýär we WM-attestasiýasynda ýerleşýän hyzmatynyň üsti bilen onuň dogrulygyny barlaýar we tassyklaýar.

Eýeçilik hukularyny beýleki gatnaşyjylar bilen alyş-çalyş boýunça işleriň esasynda, her gatnaşyjy üçin Ulgam tarapyndan telekeçilik-derejesi (Business Level)-atly açyk parametr hasaplap çykarýar.

 

Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak: -5%

WebMoney

Dostlaryňa ugratmak