Yandex puluny Türkmenistandaky WebMoney -e çalşyň

Yandex Money -däki gapjykdan WMR we WebMoney-de WMZ gapjyklaryna elektron serişdeleri alyş-çalyş etmek biziň hyzmatymyzda bar. Biz bilen diňe bir alyş-çalyş edip bolman, gapjygyňyzdan nagt pul goýup / alyp bilersiňiz.

Yandex -ni göni web sahypamyzda WebMoney -e çalşyp bilersiňiz. Munuň üçin ygtyýarnamadan geçiň we elýeterli alyş-çalyş ugry üçin programma dörediň.

WebMoney-iň bu alyş-çalyş ugruna esasy talaby, Yandex Money gapjygyny baglaýjy we WebMoney WMID bolmagydyr. Baglanyşygyňyz ýok bolsa, göni sahypada alyş-çalyş edip bilmersiňiz. Şeýle-de bolsa, WebMoney ulgamyndan nagt pul alyp, gapjygyňyzy Yandex-de dolduryp bilersiňiz. Tersine, Yandex -ni WebMoney -e çalyşmaly bolanyňyzda.

Yandex Money -ni WebMoney -e çalyşmagyň tertibi:

  1. saýtda Yandex Money -iň nagt görnüşinde alynmagy üçin programma döredilýär;
  2. web sahypasynda nagt pul üçin WebMoney-i doldurmak üçin bir programma döredilýär (nagt pul birligi Yandex-den çykarmak haýyşy we WebMoney-i doldurmak haýyşy üçin birmeňzeş bolmaly);
  3. Pasportyňyz bilen ofisimize gelýärsiňiz;
  4. alyş-çalyş amallaryny ýerine ýetirýäris.

Bu ýagdaýda komissiýa aýratyn hasaplanýar, ýöne Yandex-i WMR ýa-da WMZ üçin çalyşmak baradaky komissiýa esaslanýar.

Ters algoritm (mysal üçin, WMR-ni Yandex üçin çalyşmak) ilkinji iki nokatdan başga:

  1. WebMoney-i nagt görnüşinde almak üçin web sahypasynda programma döredilýär;
  2. saýtda Yandex Money -ni nagt görnüşinde doldurmak üçin programma döredilýär;

Gapjyk görnüşleri üçin Yandex pul çäkleri

Anonim gapjyk Nominal Şahsy
Diňe Russiýada, bir gezekde 15 000 RUR töläp bilersiňiz Bütin dünýäde bir gezekde 60,000 RUR töläp bilersiňiz Bütin dünýäde bir gezekde 250,000 RUR töläp bilersiňiz (baglanyşyk kartasyndan - 100,000-e çenli)
Yandex.Money kartoçkasyndan 5000-e çenli pul alyp bilersiňiz & # 8381; wagtynda 5000₽çenli çykaryp bolýar; birbada 100000₽ çenli çykaryp bolýar; birbada
Geçirimi ýerine ýetirimek gadagan Geçirim beýleki gapçyklara we bank kartlara geçirip bolýar Gapjyklara, kartlara, bank hasabatlara we nagt geçirimleri amala aşyryp bolýar: Western Union, Юнистрим

 

Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak: -5%

WebMoney

Dostlaryňa ugratmak