Gizlin syýasaty (Privacy Policy)

Resursyň dolandyrylyşy, ulanyjylardan alýan maglumatlarymyzyň gizlinligini saklamaga uly üns berýär. Ony goramak, ygtybarly saklamak we aýan etmezlik üçin mümkin bolan ähli tagallalary edýäris.

Biz hereket edýän kanunçylygyň talaplaryna, gizlin maglumatlary goramak we etiki ülňüler boýunça halkara birleşikleriniň tekliplerine laýyklykda gizlinlik ýörelgelerine eýerýäris.

Ulanyjylara statistiki hasabatlaryň, gözlegleriň, gurallaryň we hyzmatlaryň çeşmesi bilen üpjün etmek üçin maglumatlary ýygnaýarys, saklaýarys, gaýtadan işleýäris, ulanýarys we ýaýradýarys.

Bu Gizlin Syýasat, ýygnan maglumatlaryň çeşmeleri, ulanylyşy we ýaýramagy bilen baglanyşykly esasy ýörelgeleri kesgitleýär.

 

Haýsy maglumatlary ýygnaýarys we nähili ulanýarys?

Hyzmatlaryň ulanyjylarynyň we hyzmatlarynyň agzalarynyň hyzmatlarda hasaba alnanda özleri hakda aýdýan we hyzmatlar we hyzmatlar bilen üpjün edilmegi talap edilýän gapjyk belgisi, telefon belgisi ýaly käbir şahsy maglumatlary alyp bileris. Bize berlen şahsy maglumatlaryň statistik maglumatlar bilen birleşdirilmeýändigini, üçünji taraplara berilmeýändigini we aýan edilmeýändigini kepillendirýäris. Gatnaşanlaryň şahsy maglumatlaryny üçünji taraplaryň rugsatsyz ýa-da tötänleýin girmeginden, ýok edilmeginden, üýtgedilmeginden, blokirlemeginden, göçürilmeginden, paýlanmagyndan we beýleki bikanun hereketlerden goramak üçin ähli zerur guramaçylyk we tehniki çäreleri görýäris.

Ulanyjylaryň çeşmäni hasaba almak we ulanmak wagtynda özleri bilen habarlaşmaga razy bolan gyzyklanmalary, başarnyklary, ileri tutmalary ýaly käbir şahsy maglumatlary ýygnap bileris. Bize berlen şahsy maglumatlaryň aýan edilmejekdigini we diňe ýygnalan wagtynda görkezilen maksatlar üçin ulanylyp bilinjekdigini kepillendirýäris.

Hyzmatlarynyň agzalaryna öz sahypalarynyň ýygnan statistikasynyň gizlinligini kepillendirýäris. Hyzmatyň agzasynyň asyl statistikasyna we şahsy hasabatlaryna girmek, agzanyň razylygy bolmazdan başga üçünji tarapa berlip bilinmez.

Hyzmatlar tarapyndan toplanan asyl statistiki maglumatlary, ulanyjylar we hyzmatlara gatnaşyjylar tarapyndan berlen maglumatlary üýtgetmeýändigimize kepil geçýäris, statistikalary, hasabatlary, gözlegleri üýtgetmeýäris we gatnaşyjylara "bolşy ýaly" berýäris.

Çeşmäniň statistik maglumatlaryny jemlemek (jemlemek), toparlamak we tertiplemek we jemlenen statistiki maglumatlary hasabaty düzmek, gözleg geçirmek, gurallary ösdürmek, ulanyjylara we hyzmat gatnaşyjylaryna hyzmatlar bermek hukugymyz bar. Jemi maglumatlar, belli ulanyjylar we hyzmat gatnaşyjylary hakda olaryň razylygy bolmazdan hiç hili maglumat almaga mümkinçilik bermeýär. Jemi maglumatlar aç-açan ýaýradylyp, hyzmatdaşlarymyza we üçünji taraplara geçirilip bilner. Toplanan maglumatlar we alnan maglumatlar biz tarapyndan çäklendirilmedik wagt saklanyp bilner.

Hyzmatlaryň agzalary tarapyndan bize ynanylan maliýe maglumatlarynyň gizlinligini kepillendirýäris. Maliýe maglumatlary üçünji tarapa geçirilip bilinmez we diňe degişli hyzmatyň kadalaryna we gatnaşyjy bilen baglaşylan şertnama laýyklykda hyzmatlary we hyzmatlary bermek maksady bilen ulanylýar.

Islendik wagt (ulanyjy soňky ýedi aýda alyş-çalyş etmedik bolsa), ulanyjynyň haýyşy boýunça, amallaryň taryhyndan başga ähli şahsy maglumatlary öçürip bolýar. Mundan başga-da, ulanyjy biziň bilen habarlaşmakdan ýüz öwrüp biler, munuň üçin support@elepay.ru elektron tehniki goldaw hyzmatymyza habar bermelidir.

 

Şahsy maglumatlaryň aýan edilmegi

Ulanyjylar we hyzmatlaryň agzalary baradaky şahsy maglumatlary hiç kime satmaýarys ýa-da bermeýäris.

Aşakdaky ýagdaýlarda ulanyjylar we hyzmatlara gatnaşyjylar barada şahsy maglumatlary almaga hukugymyz bar:

  • Hyzmatyň ulanyjysy ýa-da agzasy, degişli hyzmatyň gatnaşmagynyň kadalaryna razy bolmak bilen, öz razylygyny berdi.
  • Bu hyzmatlarymyzy ýa-da ynamdar hyzmatdaşlarymyzyň hyzmatlaryny ulanyjylary üpjün etmek üçin zerurdyr.
  • Bu, ulanyjynyň ýerleşýän ýurdunyň kanunlary, kanunlar bilen göz öňünde tutulan tertiplere laýyklykda töleg ulgamlary tarapyndan talap edilýär.

Ulanyjynyň şahsyýetini kesgitlemäge mümkinçilik bermeýän şahsy maglumatlary öz içine almaýan jemlenen maglumatlary üçünji taraplara bermäge hakymyz bar.

 

Gizlinlik Syýasatyna üýtgeşmeler

Bu Gizlinlik Syýasatyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmäge hakymyz bar. Bu resminamanyň häzirki wersiýasy elmydama web sahypamyzda ýerleşýär.

 

Soraglar we teklipler

Gizlinlik Syýasaty bilen baglanyşykly soraglaryňyz, teklipleriňiz we düşündirişleriňiz bar bolsa, support@elepay.ru elektron poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.