Ulanyş ylalaşygy

  Köpçülikleýin teklip (ofýorta)
  Goşundy №1 – Jogapkärçilik barada habarnama

Köpçülikleýin teklip (ofýorta)

«ELEPAY», ýerleşýän ýeri Türkmenistan, Balkanabat ş.,, ÝJT 209, “HAN” SM, 1-nji gat, ofiz ELEPAY.RU, özüniň alyp barýan işini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrýar, «ELEPAY» ulgamyny ulanmak hakyndaky Şertnamany ELEPAY.RU saýtynda neşir edilýär (mundan beýläk «Şertnama»), köpçülige hödürlenýän (teklip) "ELEPAY" şahsyýetlere we edara görnüşli taraplara, mundan beýläk Ulanyjylara ýüzlenýär.

Serwiziň hyzmatlaryny ulanmazdan öň, Ulanyjy şu şertnamanyň ähli şertlerini okamaga we kabul etmäge borçly. Garşy ýagdaýda , Ulanyjy hyzmatyň hyzmatlaryny ulanyp bilmez.

Şu şertnama, Internetde elepay.ru sahypasynda el ýetreli bolup, açyk ýerleşýär we Ulanyja goşmaça duýduryş bermezden Hyzmat Gollanmasy tarapyndan birtaraplaýyn üýtgedilip bilner.

Şu teklibi kabul etmek(aksept) bilen baglaşylan şu Şertnama ikitaraplaýyn gol çekmegi talap etmeýär we elektron görnüşinde hereket edýär.

1. Terminler we kesgitlemeler

1.1. «ELEPAY» söwda belligi bolup, Web Money ulgamynyň elektron we nagt walýutalary üçin alyş-çalyş ofisiar we ähli Ulanyjylar üçin ýörite programma interfeýsiniň kömegi bilen öz hyzmatlaryny hödürleýär.

1.2. Ulanyjy -«ELEPAY».serwiziniň iülendik hyzmatlarynyň ulanýan fiziki şahs bolup durýar.

1.3. Elektron walýuta – berlen walýutany dörediji bilen onuň ulanyjysynyň arasyndaky sanly görnüşde görkezilen pu borçnamasy bolup durýar.

1.4. Töleg ulgamy - üçünji tarap tarapyndan işlenip düzülen we pul borçnamalaryny hasaba almagyň, şeýle hem ulanyjylarynyň arasynda özara hasaplaşyklary guramagyň mehanizmi bolup durýar.

1.5. Serwiz hyzmatlary - Ulanyja yzygiderli gowşuryş bilen elektron walýutalaryň alyş-çalyşygy boýunça amal (operasiýa) bolup durýar.

1.6. Töleg – töleýjiden alyja geçirilýän elektron walýuyalar bolup durýar.

1.7. Elektron walýuta bahasy - bu satyjy elektron walýutanyň birligini alyjynyň eýeçiligine geçirmäge (satmaga) razy bolan pul birligi üçin belli bir mukdarda pul üçin elektron walýutanyň birliginiň bahasyny aňladýar. Elektron walýutanyň bahasy elektron walýutanyň satyjysy tarapyndan öz islegi boýunça kesgitlenýär we ulanyja duýduryş bermezden üýtgedilip bilner.

2. Giriş

2.1. Şu şertnama, Ulanyjy bilen Serwiziň , Ulanyja hödürleýän hyzmatlary babatdaky gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär we Serwiz bilen Ulanyjynyň şu mesele boýunça öňki şertnamalaryny ýatyrýar.

2.2. Şu şertnama, Serwiz we Ulanyjynyň hasaba alnan we ýerleşýän ýurtlarynyň hereket edýän kanunçylygyny, şeýle hem Ulanyjy bilen Töleg ulgamynyň (ulgamlarynyň) arasyndaky şertnama gatnaşyklaryny ýatyrmaýar. Hereket edýän kanunçylygyň ýa-da beýleki şertnamalaryň şertlerine laýyklykda Ulanyjy Serwiziň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmeýän bolsa, Ulanyjy tarapyndan bu hyzmatlary ulanmak şu düzgünler tarapyndan gadagan edilýär we bikanun diýlip ykrar ediler.

2.3. Serwiz Ulanyjy we onuň ýerine ýetirýän işleri baradaky maglumatlaryň gizlinliligini kepillendirýär we üpjün edýär. Serwiz, kanunçylyga esas bar bolsa, şu maglumatlary diňe ygtyýarly döwlet edaralarynyň, işgärleriň ýa-da Töleg ulgamynyň wekilleriniň talaby boýunça berip biler.

3. Ylalaşygyň mazmuny

3.1. Şu şertnamanyň mazmuny elektron walýuta alyş-çalyş hyzmatlary,şeýle-de Serwizde beýan edilen beýleki hyzmatlar.

3.2. Serwiz ähli ulanyjylara öz hyzmatlaryny hödürleýär we Ulanyjynyň elektron walýuta eýeçilige bolan hukugyny we kanunyny we/ýa-da maliýe serişdelerini barlamaýar we Ulanyjynyň islendik Töleg ulgamlarynda ýerine ýetirýen işleriniň (operasiýalarynyň) gözegçiligini amala aşyrmaýar.

3.3. Töleg ulgamlary we/ýa-da maliýe guramalary, Ulanyjy tarapyndan diňe olara ynanylan serişdeleri üçin jogapkärçilik çekýärler.

Serwiz Töleg ulgamy bilen / ýa-da maliýe guramasy bilen Ulanyjynyň arasyndaky Şertnamasynda tarap bolup bilmez Ulanyjy tarapyndan Töleg ulgamynyň mümkinçilikleriniň nädogry ýa-da rugsatsyz ulanylmagy üçin , şeýle hem Töleg ulgamynyň işleýşini Ulanyjy tarapyndan hyýanatçylykly peýdalananlygy üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär. Ulanyjynyň we Töleg ulgamynyň we / ýa-da maliýe guramasynyň özara hukuklary we borçlary degişli şertnamalar bilen dolandyrylýar.

3.4. Elektron walýutany goýmak we çykarmak üçin islendik gutarnykly amal,

şeýle hem Serwiziň Ulanyja hödürlän beýleki amallary yzyna dolanyp bolmajak hasaplanýar, ýagny, т.е. gutarandan soň Ulanyjy tarapyndan ýatyrylyp bilinmez - Ulanyjy geleşigiň ozal kabul edilen şertlerine laýyklykda özüne degişli zady alýar.

3.5. Serwiz, ulanyjynyň elektron walýuta ýa-da maliýe serişdelerine, eýeçiliginiň bolmazlygy barada ygtyýarly edaralardan maglumat alnan halatynda ýa-da beýleki maglumatlar dowam edýän amallary togtatmaga ýa-da ýatyrmaga hukugy bardyr.

3.6. Ulanyjy şu şertnamanyň şertlerini bozan halatynda, Serwiz dowam edýän amaly togtatmaga ýa-da ýatyrmaga haklydyr.

3.7. Serwiz Ulanyjy tarapyndan girizilen elektron walýutalaryny we/ýa-da maliýe serişdelerini, sebäbini düşündirmezden yzyna gaýtaryp, dowam edilýän amaly (operasiýany) ýatyrmaga haklydyr.

3.8. Ulanyjynyň borçlary:

 • serwiziň hyzmatlaryndan peýdalanyp, bikanun söwdada we beýleki bikanun amallarda ýüze çykyp biljek kynçylyklary aradan aýyrmagy;
 • maliýe galplygyny geçirmäge we piramidalary döretmek ýa-da ýaýratmak maksady bilen Serwizi ulanmaga, şeýle hem kanunçylyga we kanuny kadalara ters gelýän beýleki hereketlere ýaran bolýan islendik mümkinçilikleri aýyrmaga;
 • serwizi peýdalanmak bilen, bikanun ýollar bilen alnan pullaryň we ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreşe göni ýa-da gytaklaýyn zyýan berip biljek islendik hereketi aýyrmagy;

3.9. Serwiziň hyzmatlaryndan peýdalanyp, bikanun söwda, maliýe galplyklaryny we pul serişdelerini bikanun alamkalarynyň öňüni almak Serwiz borçlanýar. Görkezilen hereketler öz içine, şeýle hem indikileri öz içine alýar:

 • Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy bikanun işler bilen meşgullanýan maliýe terroristlerini gözlemekde we tussag etmekde hukuk goraýjy edaralara mümkin bolan ähli kömegi bermek;
 • hereket edýän kanunçylyga laýyklykda ygtyýarly edaralara Serwizigaýtadan işlemek bilen baglanyşykly maglumatlary bermek;
 • Serwiziň bikanun söwda, maliýe galplyklaryna we pul ýuwmaklyga garşy gönükdirilen kanunçylyga ters gelýän işlerde göni ýa-da gytaklaýyn ulanylmagynyň öňüni almak.

4. Serwiziň hyzmatlary

4.1. Serwiziň hyzmatlaryna sargyt etmek we Ulanyjy tarapyndan geleşigiň gidişi barada maglumat almak diňe Hyzmatyň wekili bilen aragatnaşyk arkaly amala aşyrylýar.

4.2. Serwiz aşakdaky iş meýilnamasyna laýyklykda hyzmatlaryny hödürleýär:

 • Hepdede ýedi gün we gije-gündiziň dowamynda - Hyzmatyň işi;
 • 10:00-19:00 (перерыв: 13:00-14:00) Aşgabat boýunça - goldaw hyzmatynyň işi.

5. Hyzmatlaryň nyrhy

5.1. Nyrhlar Serwiziň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenýär we Serwiz web sahypasynda çap edilýär. Serwiziň dolandyryjysy, goşmaça habar bermezden Serwiziň nyrhlaryny üýtgetmäge haklydyr.

5.2. Bellenen nyrhlardan başga-da, Ulanyjy Serwiz bilen iş gatnaşyklarynda ýüze çykýan poçta, telefon, faks we ş.m. üçin ähli goşmaça çykdajylary öwezini doldurýar.

6. Salgyt salmak

6.1. Serwiz Ulanyjy üçin salgyt gullugy däl we salgyt çykdajylary barada Ulanyja habar bermeýär. Ulanyjy ýaşaýan ýeriniň salgyt kanunçylygynda talap edilýän ähli salgytlary özbaşdak tölemegi öz üstüne alýar.

6.2. Häkimiýet Serwizden Ulanyjynyň salgytlaryny tölemegini ýa-da Ulanyjynyň salgyt tölemekden boýun gaçyrmagy sebäpli ýüze çykan karzy ýapmagyny talap eden halatynda, Ulanyjy bu tölegleriň hemmesi üçin Hyzmatyň öwezini dolmaga razy bolmaly.

7. Taraplaryň kepillikleri we jogapkärçiligi

7.1. Serwiz öz hyzmatlaryny “bolşy ýaly” , ýagny Serwiziň web sahypasynda beýan edilişi ýaly “bolşy ýaly” üpjün edýär we hiç hili goşmaça kepillikleri teklip bermeýär.

7.2. Serwiz Ulanyjynyň öňündäki amallary ýerine ýetirmek üçin Serwiziň üstüne ýüklenen mukdaryň içinde ýerine ýetirilmegini kepillendirýär.

7.3. Serwiz ähli tagallalary eder, ýöne hyzmatlarynyň gije-gündiziň dowamynda elýeterli boljakdygyny kepillendirmeýär. Serwiziň web sahypasyna we hyzmatlaryna girmek mümkinçiliginiň bolmazlygy sebäpli Ulanyjynyň ýitgileri, ýitirilen girdejileri we beýleki çykdajylary üçin Serwiz jogapkärçilik çekmeýär.

7.4. Serwiz ýitgiler, ýitirilen girdejiler we Ulanyjynyň bank töleglerini gijikdirmek, ýalňyşlyklar ýa-da şowsuzlyklar sebäpli ýüze çykan beýleki çykdajylary üçin jogapkärçilik çekmeýär.

7.5. Serwiziň nyrh meýilnamalarynyň nyrhlary, amallaryň düşewüntliligi we beýleki subýektiw faktorlar bilen baglanyşykly ulanyjynyň ýalňyş garaşmagy netijesinde Ulanyjynyň ýitgileri, ýitirilen girdejileri we beýleki çykdajylary üçin Serwiz jogapkärçilik çekmeýär.

7.6. Ulanyjy tarapyndan Serwiziň ulanylmagy bilen gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn baglanyşykly talaplar ýa-da talaplar ýüze çykan halatynda Serwiziň (dolandyryş kompaniýasy, dolandyryjylar we işgärler) ýitgileriniň öwezini dolmagy kepillendirýär, Serwiziň özi günäkär (bilgeşleýin ýa-da biperwaý) hereketlerden dörän ýitgilerden başga.

7.7. Ulanyjy, eýesidigini ýa-da amallarynda ulanylýan mukdarlary ýok etmek üçin kanuny esaslarynyň bardygyny kepillendirýär.

7.8. Ulanyjy Serwiziň işi bilen baglanyşykly aragatnaşyk akymlaryny galplaşdyrmazlygy öz üstüne alýar.

7.9. Ulanyjy Serwiz web sahypasynyň mazmunynyň emläk hukuklaryny, intellektual eýeçiligi we awtorlyk hukugyny goramak baradaky kanunlaryň goragy astyndadygyny boýun alýar. Bu mazmuny birugsat ulanmak bikanun.

8. Fors-Mažor

8.1. Tebigy betbagtçylyklar, ýangyn, suw joşmalary, terrorçylyk hereketleri, hökümetiň üýtgemegi, raýat tolgunyşyklary, şeýle hem Töleg ulgamlarynyň, energiýa üpjünçilik ulgamlarynyň işlemezligi ýaly güýçli ýeňip bolmajak ýagdaýlaryň ýüze çykmagy sebäpli ýüze çykan borçnamalary gijikdirmek ýa-da ýerine ýetirmezlik üçin, aragatnaşyk ulgamlary we internet hyzmatyny üpjün edijiler Ulanyjy ýa-da Serwiz jogapkärçilik çekmez.

8.2 Eger töleg amala aşyrylan wagtynda ýalňyşlyk ýüze çyksa, hyzmat serişdäni awtomatiki usulda müşderä gaýtaryp bermäge synanyşýar.

9. Çalşyk nokadynyň rekwizitleri

Goldaw we maliýe meseleleri:

 • WebMoney ID: 385597983163;
 • Te;efon belgisi: +993 65 831438;
 • E-poçta: support@elepay.ru;

MegaStock katalogynda çalşyjynyň hasaba alyş belgisi: 198497.

 

Goşundy 1 – Töwekgelçilikler barada habar bermek

Teklip edilýän harytlar we hyzmatlar, WebMoney Transfer ulgamyny işleýän adamyň ýa-da kompaniýanyň buýrugy bilen üpjün edilmeýär. Biz özbaşdak hyzmat üpjün ediji we bahalar we teklipler barada özümiz karar berýäris. WebMoney Transfer ulgamyny işleýän kompaniýalar, hyzmatlary bermäge gatnaşandygy üçin komissiýa ýa-da başga hak almaýarlar we biziň işlerimiz üçin jogapkärçilik çekmeýärler.

WebMoney Transfer tarapyndan berlen şahadatnama, diňe aragatnaşyk maglumatlarymyzy tassyklaýar we şahsyýetimizi tassyklaýar. Bu biziň haýyşymyz boýunça amala aşyrylýar we WebMoney ulgamynyň operatorlarynyň satuwy bilen haýsydyr bir baglanyşykdadygymyzy aňlatmaýar.