Awtorizasiýa

Onlaýn dükanyň hasaba alnan ulanyjysy bolsaňyz, "Giriş" düwmesine basyň. WebMoney ulgamynda hasaba alnan bolsaňyz, "WMID ulanyp giriň" düwmesine basyň we WebMoney ulgamy arkaly girersiňiz.

Awtorizasiýa  WMID boýunça girmek

Hasaba alyş

Şahadatnam iki iki бар bar .:Entek onlaýn dükanymyzyň agzasy dälmi? Registrasiýa basyň we web sahypamyzda hasaba alyň.

WebMoney ady bölümlerini satyn almak we satmak üçin WebMoney ulgamynda hasaba durup bilersiňiz

Biz bilen haryt tölemek we serişdeleri almak mümkinçiligini alarsyňyz. WebMoney, Yandex we başgalary kabul edýän ýüzlerçe müň sahypada töleg geçiriň.

Hasaba alyş  WebMoney-de hasaba alyş

Dikeltmek

Şahsy hasabyňyzdan paroly ýatdan çykaran bolsaňyz ýa-da WMID-ä girişiňizi ýitiren bolsaňyz, ony hemişe dikeldip bilersiňiz.

Dikeltmek üçin siziň telefon belgiňiz gerek. Eger-de siz çatylan iki faktorly autentifikasiýaly ulgamyňyz bar bolsa, we öz mobil goşundyňyzaşy açmaga mümkinçiligiňiz ýok bolsa , internet dükänyň Administratoryna ýüzleniň .

Dikeltmek  WebMoney Dikeltmek