Attestatlary bermek

WebMoney Transfer ulgamynyň agzalaryna başlangyç we şahsy pasportlary bermek üçin WebMoney Transfer ulgamynyň ygtyýarly Hasabaçysy.

Pasport almazdan ozal, şu ýerdäki (bu sahypada) we Başlangyç ýa-da Şahsy pasportyň degişli bölümlerinde pasportyň dalaşgärlerine (alýanlara) degişli ähli düzgünleri we talaplary JIKME-JIK öwreniň.

Üns beriň! Resminamalar toplumynyň berilmegi, sertifikasiýa işleriniň talaplary sebäpli WebMoney pasportynyň alynmagyny kepillendirmeýär. Şol sebäpden, Arza beriji tarapyndan berlen resminamalar toplumyny kabul etmekden we sebäplerini düşündirmezden şahsy / başlangyç pasport bermekden BIZ ÝÜZ ÖWRÜP bileris.Şahadatnamany almak üçin şu reglamendiň berlen bendine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin Arzaçy Pasport web sahypasyna girip biler.

WebMoney bölüminde resminamalar we düzgünler, WebMoney Transfer ulgamynda attestasiýa üçin düzgünler.

Şahadatnamalaryň artykmaçlygy

Başlangyç şahadatnama

Başlangyç Şahadatnama kiçi kärhanalar we internet işgärleri üçin maslahat berilýär. Başlangyç Şahadatnama sizi ulgamyň näbelli ulanyjysyndan tapawutlandyrar, emma henizem tejribeli gatnaşyjylardan size şertsiz ynamy kepillendirmeýär.

Başlangyç Şahadatnama aşakdaky mümkinçilikleri berýär:

 •  resmi şahadatnamalaryň eýeleriniň çäklerinden ep-esli ýokary bolan çäkleri (WebMoney Keeper Mini ýa-da Mobile) ulgamyň beýleki agzalaryna at bölümlerini geçirmäge;
 •  gapjyklary dolduryň we resmi şahadatnama eýeleriniň çäklerinden geçýän çäkler bilen ulgamdan serişdeleri çykmaga;
 •  Capitaller hyzmatyna gatnaşmak (işleýän býudjet enjamyna girmek);
 •  Megastok katalogynyň käbir bölümlerinde internet çeşmelerini hasaba almaga;
 •  WebMoney Transfer ulgamynyň resmi blogynda täzelikleri çap etmäge.

Şahsy şahadatnama

Şahsi şahadatnama diňe bir pul harçlamak we geçirmek bilen çäklenmän, WebMoney Transfer hyzmatlarynyň ähli toplumyny ulanyp, onlaýn pul gazanmak isleýän işewür we ösen hususy ulanyjylar üçin maslahat berilýär. Şahsy şahadatnama , şondan bäri beýleki ulgam gatnaşyjylaryndan ýokary derejede ynam döredýär pasport maglumatlaryňyz asyl resminamalaryň berilmegi bilen şahsy barlanar.

WebMoney ulgamynyň hususy ulanyjylarynyň köpüsi üçin şahsy şahadatnamanyň soňky ädimdir, sebäbi WebMoney ulgamynyň iň möhüm funksiýalaryny üpjün edýär.

Şahsy şahadatnama aşakdaky mümkinçilikleri berýär:

 •  gapjyklary dolduryň we başlangyç şahadanamanyň eýeleriniň çäklerinden geçýän çäklerden ulgamdan serişdeleri çykarmaga;
 •  karz birža işine gatnaşmaga;
 •  Capitaller serwiziniş işine gatnaşmaga(býudžet awtomatlary döretmäge);
 •  Megastok katalogynyň islendik bölüminde internet çeşmelerini bellige almaga;
 •  ulgam geňeşçisi statusyny almaga;
 •  başlangyç şahadatnamalary bermek üçin Barlag Merkeziniň hyzmatdaş maksatnamasyna gatnaşmaga;
 •  ulgamyň dürli sahypalarynda täzelikleri ýerleşdirmäge (www.webmoney.ru, www.megastock.ru we ş.m.);
 •  DigiSeller hyzmatyny ulanyp söwda platformalaryny döretmäge;
 •  ulgamyň beýleki gatnaşyjylaryna garşy ulgamyň arbitra toyna çäklendirmesiz talaplary tabşyrmaga;
 •  WebMoney.Escrow hyzmatyny ulanyň - WebMoney Transfer ulgamynyň agzalarynyň arasynda ygtybarly amallary üpjün etmek üçin hyzmat;
 •  WebMoney – da gatnaşmak.Wiki – maglumatlary ýazmak we düzlemek.

 

 

WebMoney şahadatnamasynda sorag-jogap

1. Şahsy ýygnak wagtynda ýa-da başga bir usul bilen (uzakdan, başga ulgamda geçirmek we ş.m.) ofisde şahadatnama almak üçin ýüz tutup bilerinmi?

Jogap: Ok! Programma WebMoney Passport ulgamy arkaly tölenmeli. Soňra ulgamda hasaba alyndy we Arza berijini tassyklamak tertibi başlaýar. Töleg, diňe WebMoney Passport web sahypasynda, Ulgam Hasaba alyjysynyň WebMoney gapjygyna ýa-da başga bir zada geçirilmeli däl. Mundan başga-da, başga tölegleriň edilmeýändigini bellemelidiris. WebMoney Passport web sahypasynda bellenen mukdary töleýärsiňiz (Başlangyç pasportlar üçin 25 WMZ we Şahsy pasportlar üçin 50 WMZ) we hut şu! Başga we başga bir ýerde pul tölemegiň zerurlygy ýok.

2. WebMoney Passport web sahypasynda familiýa meýdançasynda (ady ýa-da aty ýa-da birnäçe ugurda) ýalňyşlyk tapdym. Olary üýtgedip bilersiňizmi?

Jogap: WebMoney Passport web sahypasyndaky esasy meýdanlary diňe WebMoney goldaw hyzmaty arkaly üýtgedip bolýar. WebMoney agzasynyň pasport web sahypasyndaky pasportdaky meýdanlary üýtgetmäge hakymyz ýok. Üýtgeşmeler diňe Web.Money goldaw hyzmaty arkaly support.wmtransfer.com sahypasynda mümkindir. Pasportyňyza degişli üýtgeşmeler girizmek üçin Passport WebMoney bilen habarlaşyň.
WebMoney agzasynyň özbaşdak üýtgemegi üçin galan meýdanlar (pasport belgisi, pasportyň berlen senesi we beýleki meýdanlar) elýeterlidir.

3. Sizden şahadatnama almak üçin arzany töledim, ýöne almak üçin pikirimi üýtgetdim. Yzyna gaýtaryp bilerinmi?

Jogap: Hawa! Pul gapjygyňyza pul gaýtaryp bilersiňiz. Munuň üçin pasport almak üçin arzanyň tölenen WMID-iň aşagyndaky Passport WebMoney web sahypasyna giriň we arzany yzyna almak üçin düwmä basyň.

4. WMID / Pasportym petiklenýär we Arbitra Personal şahsy pasport soraýar. Bu blokirleme bilen töläp bilerinmi?

Jogap: Hawa! Şahsy pasport üçin anketa töläp bilersiňiz. Näme üçindir ýalňyşlyk alsaňyz, support.wmtransfer.com web sahypasy arkaly WebMoney.Arbirtation-a ýüz tutuň we şahsy pasport üçin anketa tölemek mümkinçiligini bermegini haýyş ediň.

 

Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak: -5%

WebMoney

Dostlaryňa ugratmak